Marijn Corne

Algemene voorwaarden

Voorwaarden en gebruiksovereenkomsten

Factuur en betaling

 1. De boeking van een shoot of reportage is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een shoot geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.
 2. De definitieve betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen deze termijn betaald werd dient de wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
 3. Bijbestellingen (albums, kaartjes, …) kunnen gemaakt worden. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.
 4. Huwelijksalbums worden betaald na goedkeuring van de eerste opmaak. In de prijs van het huwelijksalbum zit steeds deze opmaak met 3 aanpassingen inbegrepen, alsook de consultatie en drukkosten. De opmaak van het huwelijksalbum moet steeds betaald worden, ook als het huwelijksalbum uiteindelijk niet gedrukt wordt.
 5. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een shoot die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Auteursrecht

 1. Foto en video gemaakt door Corne Photography kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op website, blog, social media of magazines. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.
 2. Een shoot bij Corne Photography wordt beschouwd als een artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de shoot krijgt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
 3. Corne Photography heeft een eigen stijl. De foto's worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters, kleuromzettingen, … Dit om de stijl van Corne Photography te waarborgen.
 4. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.
 5. Corne Photography geeft foto’s af zonder watermerk. Als de klant de foto’s online plaatst, moet er wel een tag, vermelding of verwijzing naar Corne Photography te vinden zijn.

Klachten, schade en annulering

 1. De geleverder prestaties en diensten zijn inspanningsverbintenissen, geen resultaatverbintenissen.
 2. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, wordt een andere fotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. In het geval dat er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis shoot op een ander moment. Indien de klant akkoord gaat kan er ook gewoon een nieuwe datum met Corne Photography afgesproken worden.
 3. Bij annulatie van een huwelijksreportage binnen 6 maanden van de huwelijksdatum, wordt een annulatiekost van € 300 bovenop het voorschot aangerekend.
 4. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 5. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.
 6. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk/per mail aan de fotograaf te worden medegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.
 7. Voor, tijdens of na een shoot is de fotograaf niet verantwoordelijk voor: schade of letsels aan de opdrachtgever, materiaal, eigendommen. Ook is de fotograaf niet verantwoordelijk voor vertraging bij leveringen of kleurafwijkingen indien de foto’s werden afgeleverd door derde partijen.
 8. Corne Photography zal de afgewerkte foto’s 1 jaar bewaren. Daarna is het bewaren van de foto’s de verantwoordelijkheid van de klant.